News & Activities

The meeting of working group on burden of mental disorders

The meeting of working group on burden of mental disorders was held on June 14, 2017 at 9:30 – 16:30 at the meeting room 3, third floor of Department of Mental Health to discuss about the burden of disease and traumatic mental disorders. Representatives team from the Department of Mental Health presented the literature review […]

สนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านภาระทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“นายชยุตม์  พินิจค้า นักวิชาการภายใต้แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม” ณ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559  ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลระยองร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านภาระทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”          

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพ (BOD) ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย ครั้งที่ 1 โดยมีเครือข่ายคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม คือ พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และ ตัวแทนจากหน่วยงานเครือข่าย สำนักบริหารการทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลการตายโดย นางสาวณัฐพัชร์ มรรคา ได้นำเสนอการดำเนินงานช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ.2559 และนำเสนอผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการตาย พ.ศ.2558 จากสำนักบริหารการทะเบียน (สนบท.) และฐานข้อมูลตายจากโรงพยาบาลผ่าน web online ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ได้นำเสนอการผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตายการเชื่อมประวัติการรักษา 2 ปีก่อนเสียชีวิตจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในตามสิทธิสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้าและสวัสดิการข้าราชการ […]

แถลงข่าว ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี

ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี ในจำนวนนี้เป็นการตายก่อนวัยอันควรถึง 10 ล้านปี ส่งผลเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 930,000 ล้านบาท ชี้สาเหตุสำคัญจากโรคไม่ติดต่อ หรือพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การสูญเสียจากอุบัติเหตุทั้งการตายและภาวะพิการโดยเฉพาะในเพศชาย ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของประเทศ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการ “เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย” โดยมี ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินรายการ ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยรายงานผลการศึกษาภาระโรคของประชากรไทยในปี 2556 ว่า จากการประเมินภาระโรคซึ่งเป็นตัววัดการสูญเสียด้านสุขภาพหรือ “ปีสุขภาวะที่สูญเสีย” อันเป็นดัชนีชี้วัดสถานะสุขภาพที่เป็นมาตรฐานของประชากร ประกอบด้วยการวัดความสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร และ ความสูญเสียจากการมีชีวิตอยู่ด้วยความพิการหรือความบกพร่องทางสุขภาพ จากการศึกษา ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย ล่าสุดที่สำรวจในปี พ.ศ. 2556 และทำการวิเคราะห์รวบรวมเพื่อแปลผลในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชากรไทยมีการสูญเสียปีสุขภาพดีร่วมกัน 15.3 ล้านปี โดยเป็นความสูญเสียด้วยการตายก่อนวัยอันควร […]

เจาะลึก webmap ข้อมูลสุขภาพ พ.ศ. 2547, 2552 และ 2554

เจาะลึก webmap คืออะไร และมีอะไร : ข้อมูลสุขภาพ พ.ศ. 2547, 2552 และ 2554 จากที่เกริ่นไปในฉบับที่ผ่านมาเรื่องเวปไซด์ Thaibod.net เรื่องบริการข้อมูลที่เราได้นำเสนอไว้ในเวปไซด์ webmap เป็นหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่และสามารถแยกย่อยลงไปในระดับประเทศลงไปถึงเขตสุขภาพจนถึงระดับจังหวัด จึงไม่น่าทีจะพลาดที่จะแอบเอามาเจาะลึกดูข้อมูลกัน เมื่อเข้ามาในเวปไซด์ www.thaibod.net จะพบกับเมนูบาร์ที่ชื่อว่าข้อมูล ซึ่งเราจะมาดูกันในหัวข้อของแผนที่สุขภาพ เมื่อกดเข้าไปจะปรากฎหน้าเวปที่มีตัวเลือกอยู่มุมบนซ้าย ให้เลือกส่วนของข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบด้วย อัตราตายปรับฐาน (ประชากรมาตรฐานของประเทศไทย พ.ศ. 2552) อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะปรับฐาน อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรปรับฐาน การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) การตาย อัตราตายปรับฐาน (ประชากรมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก) การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร     เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการทราบแล้ว เลือก ปี พ.ศ. เพศ พื้นที่ และ กลุ่มโรค โดยข้อมูลเป็นของ พ.ศ. 2547, 2552 , 2554 และจะมีการอัพเดทไปอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลการศึกษาที่เสร็จสิ้น โรคที่นำเสนอมี 3 กลุ่มโรคใหญ่และ [...]

Training workshop on International Future (IFs) model

5 days training workshop 1st day (November 9, 2015) Morning Session Mr. John McPhee, the instructor of the workshop, introduced the basic information of the IFs model, how the model works, the major themes of the model, how it was used in the past 40 years and provided an example of their clients. Then, the [...]
  • 1
  • 2