All posts by: thaibodadmin thaibodadmin

About thaibodadmin thaibodadmin

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพ (BOD) ได้รับเกียรติจาก

สาเหตุการตาย ข้อมูลที่สำคัญ จากคนทำงานกลุ่มเล็กๆ

เรื่องเล่าเก็บมาฝากจาก การลงพื้นที่สุรินทร์ สาเหตุการตาย ข้อมูลที่สำคัญ จากคนทำงานกลุ่มเล็กๆ การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อมูลการตายในโรงพยาบาล วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์

แถลงข่าว ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี

ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี ในจำนวนนี้เป็นการตายก่อนวัยอันควรถึง 10 ล้านปี ส่งผลเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 930,000 ล้านบาท ชี้สาเหตุสำคัญจากโรคไม่ติดต่อ

เจาะลึก webmap ข้อมูลสุขภาพ พ.ศ. 2547, 2552 และ 2554

เจาะลึก webmap คืออะไร และมีอะไร : ข้อมูลสุขภาพ พ.ศ. 2547, 2552  และ 2554  จากที่เกริ่นไปในฉบับที่ผ่านมาเรื่องเวปไซด์  Thaibod.net

ภาระของคนไทย ภัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเรื่องบุหรี่

ภาระของคนไทย ภัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเรื่องบุหรี่ : แม้ว่าในปัจจุบันหลายคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า บุหรี่ มีพิษภัยและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง

พัฒนาการ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาข้อมูลสาเหตุการตาย

“ข้อมูลสาเหตุการตาย” คือข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการพัฒนาข้อมูลสาเหตุการตายที่ตรงกัน