All posts by: thaibodadmin thaibodadmin

About thaibodadmin thaibodadmin

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น…

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น: กรณีศึกษาจากรัสเซีย” นายรักษพล สนิทยา และดร.ภญ.อรทัย วลีวงค์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยแพร่บทความเรื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ติจากหน่วยงานและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารงานวิจัย

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

“ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.00 – 16.40 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย…

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยในอนาคต

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดประชุมวิชาการ