All posts by: thaibodadmin thaibodadmin

About thaibodadmin thaibodadmin

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ความบกพร่องทางด้านโภนาการจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดภาระทางสุขภาพกับคนไทยทั้งประเทศ

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น  3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19…

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ในประเทศรายได้ปานกลาง-ต่ำ “การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิต

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและด้านระบาดวิทยา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)…

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อัพเดทสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน