ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น  3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดย ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี  ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์  พล.ต.นพ.อดิศร วงษา ผศ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ  และ ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

Capture

โดย ดร.ภญ. ฐิติพร  สุแก้ว นำเสนอระเบียบวิธีการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ คือ  การพิจารณารายการโรคที่จะศึกษาเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลของโรค, แนวทางการประเมิน severity split ของโรคต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการศึกษาของกลุ่มโรคดังกล่าว  ซึ่งจะสามารถนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไป ศึกษาเพิ่มเติมและดำเนินการต่อไป