All posts by: Adisak Naowarattanakorn

About Adisak Naowarattanakorn

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น.

ปรากฏการณ์โรยไม่รู้บาน เมื่อเด็กทารกไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำ จำนวนเด็กแรกเกิดลดลงทุกปี จำนวนทารกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังคงเสี่ยงกับภาวะทุพโภชนาการ คือ บทสรุปผลการศึกษาสถานการณ์การป่วย การตาย และภาระโรคในแม่และเด็กไทย พ.ศ. 2562 ที่โครงการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย (BOD Thailand) จัดทำขึ้น

บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1-2 ชายไทย

เพิ่งได้มีโอกาสอ่าน 3 สาเหตุหลัก ของการเจ็บป่วยและตายก่อนเวลา ชายไทย คือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ขณะที่หญิงไทย เป็น น้ำตาลในเลือดสูง น้ำหนักเกิน/โรคอ้วน ความดันสูง

ชี้เป้าภาระโรค ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภาระโรคผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “ชี้เป้าภาระโรค: ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก” ผ่านโปรแกรม Zoom

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม” ตามบริบทของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร…

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและข้อมูลสถิติชีพของประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุข โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ