All posts by: Adisak Naowarattanakorn

About Adisak Naowarattanakorn

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม” ตามบริบทของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร…

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและข้อมูลสถิติชีพของประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุข โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

จ.เชียงราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ศ. 2566ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย

จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จ.อ่างทอง

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง