ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและด้านระบาดวิทยา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ติจากหน่วยงานและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารงานวิจัย

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย…

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยในอนาคต

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดประชุมวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMPH 2018

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม