All posts by: outlet007

About outlet007

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม SMPH 2018

Number คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ตำแหน่ง หน่วยงาน 001 นาง รัชนี  หงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 002 นาง วรินทร์ทิพย์   ศรีกงพลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 003 นางสาว วันวิสาข์   ขำมาก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 004 นางสาว ระพีพร  คำเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 005 นาย รุสลี  บาเหะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 006 นาย อนุวัต  ชำนาญคราด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 007 นางสาว ทัศนีย์ อารยะพงศ์วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 008 นางสาว พัชรา  สุดกังวาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 009 [...]

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและระบาดวิทยา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสา นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัย

แวะดูประเด็นการศึกษาภาระโรคจากมะเร็งท่อน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับในประชากรไทย พ.ศ.2552 หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนอีสานและหนือ

ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยนับว่ามีความหลากหลายและมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันโรคพยาธิใบไม้ตับนับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทวีความสำคัญมากขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจโรคหนอนพยาธิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 พบอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย ถึงร้อยละ 8.7

“เสริมพลัง สานสัมพันธ์ และร่วมกันกำหนดทิศทาง BOD ปี 2558-2561”

เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัด “การประชุม BOD Retreat 2015” ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน กำหนดทิศทางอนาคตของแผนงาน วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

  • 1
  • 2