ข่าวสารประชุมและสัมมนาองค์กร

ชี้เป้าภาระโรค ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภาระโรคผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “ชี้เป้าภาระโรค: ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก” ผ่านโปรแกรม Zoom Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม” ตามบริบทของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Continue reading

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร…

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและข้อมูลสถิติชีพของประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุข โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Continue reading

ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสียงของประชาชนไทย : ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการและเสียชีวิต 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์และผ่านระบบออนไลน์ Continue reading

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย

“ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย:
ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต”
Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม ปี ๒๕๖๔ Continue reading

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ Continue reading

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ  “ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ”
Continue reading

  • 1
  • 2