Tag Archives: สื่อสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ติจากหน่วยงานและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารงานวิจัย