สนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านภาระทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านภาระทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

“นายชยุตม์  พินิจค้า นักวิชาการภายใต้แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม” ณ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559  ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลระยองร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านภาระทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

IMG_3262   IMG_3263   IMG_3254   IMG_3389