การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพ (BOD) ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสาเหตุการตาย ครั้งที่ 1 โดยมีเครือข่ายคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม คือ พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และ ตัวแทนจากหน่วยงานเครือข่าย สำนักบริหารการทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

S__22396935ฝ่ายเลขานุการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลการตายโดย นางสาวณัฐพัชร์ มรรคา ได้นำเสนอการดำเนินงานช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ.2559 และนำเสนอผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการตาย พ.ศ.2558 จากสำนักบริหารการทะเบียน (สนบท.) และฐานข้อมูลตายจากโรงพยาบาลผ่าน web online ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ได้นำเสนอการผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตายการเชื่อมประวัติการรักษา 2 ปีก่อนเสียชีวิตจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในตามสิทธิสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้าและสวัสดิการข้าราชการ กับฐานข้อมูลการตายในปี พ.ศ.2557

คุณชูจิตร นาชีวะ ได้นำเสนอผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาลหลังจากอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ดำเนินการไปแล้ว ระหว่างปี 2556 – 2557 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน สุโขทัย อุดรธานี นครพนม และตรัง

 

 

คณะทำงานได้ร่วมมีมติในการประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายในและนอกสถานพยาบาลที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของระบบ เพิ่มคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและให้จัดการประชุมหารือวงเล็กสำหรับการตายในสถานพยาบาล กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบ และเสนอให้ดำเนินการพัฒนานำร่องในบางจังหวัด และในส่วนการตายนอกสถานพยาบาล ให้มีการหารือกับสำนักบริหารการทะเบียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเชิงระบบต่อไป