อบรม-สัมมนา

ชี้เป้าภาระโรค ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภาระโรคผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “ชี้เป้าภาระโรค: ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก” ผ่านโปรแกรม Zoom

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร…

ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและข้อมูลสถิติชีพของประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุข โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม ปี ๒๕๖๔