แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ติจากหน่วยงานและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารงานวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารงานวิจัยเพื่อนำไปสู่พัฒนาแนวทางการสื่อสารงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในวันที่ 8 ต.ค. 2562 ได้รับเกียร

เริ่มด้วย คุณ พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารงานวิจัยโดยยกตัวอย่างการดำเนินงานสื่อสารประเด็นผู้สูงอายุในเรื่อง “ตีโจทย์สังคมสูงวัย สู่ความหมายใหม่ในสังคมอายุยืน” ชี้ประเด็นให้เห็นถึงการตีโจทย์ เลือกใช้คำในการสื่อสารเชิงบวก การทำงานร่วมกับเครือข่ายคนรุ่นใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยี และ การทำงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานสื่อสารได้ดี

ทีมสื่อสารจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย และ คุณอภิญญา มัตเดช แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในถึงกระบวนการสื่อสารงานวิจัย ประเภทของสื่อ รูปแบบการสื่อสารเชิงนโยบาย การย่อยงาน การประเมินแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์

รวมถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ คุณณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นำประสบการณ์ที่ได้จาก Thailand Data Journalism Network (TDJ) โดยนำเสนอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมในรูปแบบ Data Journalism ผลงานเรื่อง “เจาะข้อมูลภาวะสมองเสื่อม ขาดความเข้าใจ ขาดแพทย์ วิกฤติชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในการนำเสนอประเด็นภาวะ ผลงานวิจัยวิเคราะห์ทางสถิติจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้ง่ายต่อการเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญที่ทีมทำงานวิจัยและงานสื่อสารรุ่นใหม่ของแผนงานฯ ได้เรียนรู้ จากวิทยากรทั้ง 3 คือ นักวิจัยทุกคนคือนักสื่อสารเต็มไปด้วยองค์ความรู้ การตีโจทย์ผลการวิจัย การวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่นักสื่อสารงานวิจัยจะต้องดึงสารนั้นให้ออกมาสื่อ เพื่อนำข้อมูลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมด้วย

 

, ,