แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย…

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย…

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยในอนาคต

ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาหัวข้อวิจัยในอนาคต โดยได้รับเกีรยติจาก ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานภาคี ทั้งภาควิจัยและขับเคลื่อนเชิงนโยบายเข้าร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัยดัชนีภาระทางสุขภาพในอนาคต ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินงานด้านนโยบายสุขภาพ และสะท้อนผลการดำเนินงานบริการสุขภาพที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันในอนาคต การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  และจัดเวทีเสวนา มุมมองของหน่วยงานสุขภาพหลัก เช่น สสส. สวรส. และ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีความคิดเห็นต่อการจัดทำดัชนีภาระทางสุขภาพ เพื่อหาแนวทางการวิจัยให้ได้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด