เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องการพัฒนาข้อมูลสาเหตุการตาย โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วม จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดการเสวนา และร่วมบรรยายถึงภาพรวมการพัฒนาคุณภาพสาเหตุตายของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตาย Prof. Alan D. Lopez  The University of Melbourne  Ms. Carla AbouZahr จาก Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative และคณะวิทยากรจากต่างประเทศอีก 4 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในระดับนานาชาติ ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยเลิศศักดิ์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอีกหลากหลายหน่วยงาน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายของประเทศไทยในอนาคต