เสวนาวิชาการ “เปิดผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย”

เสวนาวิชาการ “เปิดผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย”

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30น. – 13.30 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

09.00 ลงทะเบียน
09.30 – 10.40 การเสวนา “เปิดผลสำรวจสถานการณ์ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ”

ผู้ดำเนินรายการ ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาของชีวิตที่เสียไปจากการป่วยและตายก่อนวัยของคนไทย ใน พ.ศ. 2556

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ

หัวหน้าแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทิศทางและนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

พญ.มานิตา พรรณวดี

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข

“สร้างเสริมสุขภาพ” ลดการสูญเสียปีสุขภาวะ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

10.40 – 10.55 พักรับประทานอาหารว่าง
10.55 -12.30 เปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นการนำผลการศึกษาภาระโรคไปใช้

ดำเนินรายการโดย ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.30 รับประทานอาหารร่วมกัน
ข่าวสารการประชุม :

แถลงข่าว ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี