การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9 แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทยภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และ กองตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

 โดยได้รับเกียรติจากท่าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   กิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารระดับเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต สำนักงานเขตฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจราชการ ผู้บริหารระดับจังหวัด CIO จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มงานควบคุมโรคจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 4 จังหวัด  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และบุคลากรจากส่วนกลาง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองตรวจราชการ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม คือ การพัฒนาศักยภาพในการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพที่มีในพื้นที่ เพื่อ กำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหา