ใน ช่วงท้ายของการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เปิดใจถึงการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาเรื่องการทำงาน/เชื่อมประสานงานในอนาคต เพื่อร่วมกันเดินทางไปสู่เป้าหมายตามภารกิจของ BOD ที่วางไว้

หลังจากที่คนทำงาน BOD และเพื่อน BOD ได้ร่วมกันเสริมพลัง สานสัมพันธ์ และกำหนดทิศทาง BOD ปี 2558-2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรกระบวนการก็ได้ปิดการประชุมครั้งนี้ด้วยกิจกรรม “จับมือ-เปิดใจ” ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

“งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา” แต่การปิดประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ดีของการทำงานเฟสใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่ง BOD มีความพร้อมและมีพลังอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อผลักดันสู่การขับเคลื่อนนโยบายที่ดีต่อสุขภาพคนไทยในอนาคต…