“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น…

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น…

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น: กรณีศึกษาจากรัสเซีย” นายรักษพล สนิทยา และดร.ภญ.อรทัย วลีวงค์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยแพร่บทความเรื่อง “เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น: กรณีศึกษาจากรัสเซีย” ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายแอลกอฮอล์ต่างๆ ของประเทศมีผลทำให้ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการตายลดลง ซึ่งทำให้ประชากรรัสเซียมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้น อ่านเพิ่มเติม ..

Untitled-3