สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น. นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการบริหารงานทะเบียน นายวีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติและทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย และผู้อำนวยการส่วน ทุกส่วนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน (China’s Center for Disease Control : CDC) ที่ดำเนินงานด้านระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ใน 4 มณฑล ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ (Shanghai) อานฮุย (Anhui) ซานตง (Shandong) และเจียงซู (Jiangsu) นำโดย นายแพทย์กัว เฉ่าเหลย ผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค มณฑลชานตง (Shandong Provincial CDC) พร้อมคณะ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา บุญธรรมเจริญ ผู้ประสานงานหลักประเทศไทย โครงการความคิดริเริ่มด้านข้อมูลเพื่อสุขภาพ ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมคณะ และคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ไวทัล สแตรทีจีส์ นำโดย คุณนวลอนงค์ พันธุ์กำแหง ผู้จัดการประจำประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ไวทัล สแตรทีจีส์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) 3 ประการ ดังนี้

  • เพื่อสร้างความเข้าใจระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
  • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
  • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลและอื่น ๆ

สำนักบริหารการทะเบียน

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการแจ้งเกิด – การแจ้งตาย ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล พร้อมตอบประเด็นข้อซักถามปัญหาของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเกิด – การแจ้งการตาย ระบบงานทะเบียนทั้งหมด นำเยี่ยมชมระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน และการจัดเตรียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานของทั้ง 2 ประเทศ

Credit : https://www.dopa.go.th/activity/view1088