ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย

“ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย:
ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต”

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

08.30- 09.00 น.

ลงทะเบียน/เปิดระบบออนไลน์

09.00 - 09.10 น.

พิธีเปิดการประชุม

“การใช้ข้อมูลวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย” โดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข

09.10 - 09.20 น.

นำเสนอความสำคัญ วัตถุประสงค์ และความคาดหวังจากการประชุม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานกรรมการกำกับทิศแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

09.20 - 09.35 น.

การบรรยาย

เรื่อง “ความสำคัญของข้อมูลภาระโรคในงานสร้างเสริมสุขภาพ”
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.35 - 09.55 น.

นำเสนอผลการศึกษา

นำเสนอผลการศึกษาภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ.2562 โดย ดร.ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

09.55 – 10.05 น.

พักเบรก 10 นาที

10.05 – 11.15 น.

เสวนา

“ปัญหาภาระโรคในกลุ่มสูงวัย และการพัฒนานโยบายและระบบรองรับสังคมสูงวัย”
ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร. เภสัชกรหญิงฐิติพร สุแก้ว สถาบันพระบรมราชชนก
 2. ดร. นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
 3. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการเสวนา
นายสมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

11.15 - 12.25 น.

เสวนา

“เสี่ยงหรือสุขภาพดี เริ่มที่การลงทุนในวัยเด็ก: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็ก และการบริโภคอาหารของคนไทย”
ผู้ร่วมเสวนา

 1. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 2. ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 4. ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 5. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้ดำเนินการเสวนาและนำเสนอผลการศึกษา
นางสาวนฤมล สิขิวัฒน์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

12.25 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.40 น.

เสวนา

 “จับตา! ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อฯ คุกคามสุขภาพ: การมีกิจกรรมทางกาย ภาวะไขมัน น้ำตาล ความดัน ไตบกพร่อง และภาวะอ้วน”
ผู้ร่วมเสวนา

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ
 2. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรมควบคุมโรค
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

ผู้ดำเนินการเสวนาและนำเสนอผลการศึกษา
นางสาวกุลธิดา ราษฎร์ศิริ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

14.46 – 14.55 น.

พักเบรก 10 นาที

14.50 - 16.10 น.

เสวนา

“จับตา! พฤติกรรมลดการสูบ ดื่ม เสพย์ และอุบัติเหตุจราจร สาเหตุหลักทำคนไทยเจ็บป่วย พิการ และตายก่อนวัยอันควร”
ผู้ร่วมเสวนา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. ดร.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 4. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
 5. นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
 6. แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ผู้ดำเนินการเสวนาและนำเสนอผลการศึกษา
นายรักษพล สนิทยา และนางสาวขนิษฐา กู้ศรีสกุล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

16.10 – 16.30 น.

ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น