ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและระบาดวิทยา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและระบาดวิทยา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสา นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความ
ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัย

เพื่อปฏิบัติงานในแผนงาน พัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพ เพื่อการพัฒนานโยบาย (Thailand Burden of Disease) โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย (ด้านสถิติและระบาดวิทยา)
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมทีมวิจัยในแผนงานพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) ซึ่งมีภารกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการวัดภาระทางสุขภาพของประชากร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการกา หนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีแนวทางหลักในการดา เนินงาน 4 ด้านคือ
1. พัฒนาการจัดทา ดัชนีภาระสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดทา และใช้ประโยชน์จากดัชนีภาระสุขภาพ
3. สื่อสารผลการศึกษาไปสู่ผู้กา หนดนโยบาย
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเครือข่ายในระดับประเทศและภูมิภาค

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทา รายงานและเอกสารวิชาการเขียนบทความตีพิมพ์และประสานการทา งาน
กับผู้เกี่ยวข้อง
2. นาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการฯ และ ผลการศึกษาวิจัย ในเวทีต่างๆ ตามมอบหมาย
3. ผลิต/เผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
4. แสดงบทบาทนักวิชาการ ในกระบวนการนโยบาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ ตามโอกาส
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์
1. สา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านระบาดวิทยา/ชีวสถิติ/ประชากรศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล สา รวจ รวบรวม ข้อมูลสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
3. หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพประชากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในระดับดี เช่น SPSS, STATA, R
6. มี ความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทา งานเป็นทีม และทา งานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถทา งานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจา กัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทา งาน
8. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน
9. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทา ลายสุขภาพ

อัตราเงินเดือน : ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจา ปี , กองทุนสา รองเลี้ยงชีพ, การพัฒนานศักยภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สา เนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สา เนาบัตรประจา ตัวประชาชน, สา เนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง
นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)
สา นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตา บลตลาดขวัญ อา เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้นไป
สนใจข้อมูลข่าวสาร เพ่มิ เติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihppthaigov.net