ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา…

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านระบาดวิทยา สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการศึกษาภาระโรค (Thailand Burden of Disease) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย

 • บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
 • ร่วมออกแบบโครงสร้างข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล งานวิจัย โดยใช้องค์ความรู้ด้าน Machine Learning
 • ทบทวนวรรณกรรม
 • จัดทำแบบจำลองการประมาณค่าในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มโรค
 • ร่างรายงานผลการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในโครงการ

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา : สาชาระบาดวิทยา สถิติ ซึวสถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านข้อมูลทั่วไป ระดับดี และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้
 • มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความรู้ข้อมูลเชิงสุขภาพ เช่น ระบu Health Information System เป็นต้น
 • มี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีประสบการณ์หรือความสามารถเพิ่มเติมจากด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น Machine Learning, Artificial Intelligence, Algorithms, Statistics และ Biostatistics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน: ตามอัตราเงินเดือนของมูลนิธิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, ทันตกรรม, ตัดแว่นสายตา, กองทุนสำรองเลี้ยงซีพ, การพัฒนาศักยภาพ (หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้วิซาการ และทักษะอื่นๆ)

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล, สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัตรด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mาail มายัง นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)

 • สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคสังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 E-mail : sanya@ihpp.thaigov.net

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ww.ihppthaigov.net ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สารารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสารารณสุข) ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 0-2590-2366-7 โทรสาร: 0-2590-2385 E-mail: sanya@ihpp.thaigov.net