บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1-2 ชายไทย

บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1-2 ชายไทย

เพิ่งได้มีโอกาสอ่าน 3 สาเหตุหลัก ของการเจ็บป่วยและตายก่อนเวลา ชายไทย คือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ขณะที่หญิงไทย เป็น น้ำตาลในเลือดสูง น้ำหนักเกิน/โรคอ้วน ความดันสูง
บุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด”ภาระโรค” อันดับที่ 1 ของชายไทย คิดเป็น 16.4% ของภาระโรคของชายไทยทั้งหมด
“ภาระโรค” หมายถึง จำนวนปีที่เสียไปจากการตายก่อนเวลา บวกกับ จำนวนปีที่เจ็บป่วย จนสูญเสียสุขภาวะ”
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ 16.4% หรือ 1 ใน 6 ของเวลาชีวิตชายไทย สูญเสียไปจากการเจ็บป่วยและตายก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่
ขณะที่ 14% ของเวลาชีวิตของชายไทย สูญเสียไปจากการดื่มแอลกอฮอล์ 12.8% จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูง
รวมกันแล้ว 30.4% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของภาระโรคในชายไทย เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
การศึกษา ”ภาระโรค” ทำกันทั่วโลก เพื่อให้สังคม รัฐบาลวางแนวทางแก้ปัญหา ทั้งการรณรงค์และผ่านการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ทั้งบุหรี่ และสุรา เป็นสิ่งเสพติดให้โทษ ที่พฤติกรรมการสูบ ดื่ม เกิดขึ้นขณะเป็นวัยรุ่น และเกิดการเสพต่อเนื่อง กระจุกตัวในประชากรที่ยากจนและได้รับการศึกษาน้อย
ตั้งแต่ที่มีการสำรวจมา การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของภาระโรคของชายไทยมาโดยตลอด
คำถามคือ สังคมไทย โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากสินค้าบุหรี่ และสุรา สมกับขนาดของปัญหาที่มีหรือไม่
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
20 สิงหาคม 2566
รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2562 https://shorturl.asia/4UcSH