สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

ธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ : การประมาณค่าอายุคาดเฉลี่ยยและอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00-09.20 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

การนี้ นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง ประธานในพิธีเปิดประชุมพร้อมด้วย ทพญ.กษิฐา บุญธรรมเจริญ และคณะจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม