ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ  “ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ”

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.00 – 16.40 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

08.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานกรรมการกำกับทิศแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย

09.30 – 09.50 น. 14 ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยเผชิญ ดร.ทพญ. กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ

หัวหน้าแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 
09.50 – 10.10 น. ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงโรค NCDs นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 
10.10-10.30 น. ลดบุหรี่ ลดภาระ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

 
10.30-10.50 น. แอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงได้ ดร.ภญ. อรทัย วลีวงศ์

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 
10.50 – 11.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.10 – 12.00 น. เปิดเผยข้อมูลล่าสุด “จับตาสารพัดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ทำคนไทยป่วยหนัก ตายก่อนวัยอันควร”

 

นักวิจัยพบสื่อมวลชน
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. “Air Pollution and Health: past, present and future นักวิจัยกลุ่มมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ

ดร.ภญ.ฐิติพร  สุแก้ว

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ดร.พญ.ฉันทนา  ผดุงทศ

ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ดร.เบญจวรรณ ธวัชสุภา

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย

ผศ.ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. อภิปราย ซักถาม
16.40 น. ปิดประชุม

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

ข่าวสารการประชุม :

แถลงข่าว ผลศึกษาวิจัยเรื่องภาระโรค พบคนไทยสูญเสียการมีสุขภาพดีถึง 15.3 ล้านปี