ดัชนีภาระทางสุขภาพ (BOD) คือ อะไร

ดัชนีภาระทางสุขภาพ ภาระโรค (Burden of Disease: BOD) เป็นเครื่องชี้วัดความสูญเสียทางสุขภาพของประชากร โดยครอบคลุมทั้งความสูญเสียจากการตาย การเจ็บป่วย และความพิการ

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย คือ ใคร

แผนงานพัฒนมดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ IHPP กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)