จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี