จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานีวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ ซึ่งในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายกรณีตายนอกสถานพยาบาล 12 เขตสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการระวังหน่วยงานและพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ./รพ.สต./สสอ. จำนวนกว่า 60 คน