จ.สุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธเนศ ตติรัตน์ นพ.ชำนาญ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนางสาวเพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมการประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ 12 จังหวัด โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศในการลงพื้นที่ซึ่งจัดให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการ ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี