จ.นครสวรรค์

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์วันที่ 23 มกราคม 2566 แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ ซึ่งในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายกรณีตายนอกสถานพยาบาล 12 เขตสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการระวังหน่วยงานและพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ./รพ.สต./สสอ. จำนวนกว่า 60 คน