จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) กับไทย หวังทำโครงการความร่วมมือในอนาคต วันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน (China’s Center for Disease Control : CDC) นำโดย นายแพทย์กัว เฉ่าเหลย ผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค มณฑลชานตง (Shandong Provincial CDC) พร้อมคณะจำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณะสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพของประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายไทย
การประชุมวันแรกให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายในโรงพยาบาล โดยฝ่ายไทยมี ทพญ. กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และนายรักษพล สนิทยา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) และนางสาววันวิสาข์ ขำมาก นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม IRIS และระบบหนังสือรับรองการตายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMDC) สำหรับข้อมูลการตายในโรงพยาบาล ประเทศไทย ส่วนฝ่ายจีน ดร.เฉียน ไน้ซี จาก Shanghai Municipal CDC นำเสนอภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ดร. กัว เฉ่าเหลย ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอการพัฒนาโปรแกรม IRIS และระบบหนังสือรับรองการตายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMCCD) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน: การเปลี่ยนผ่านจากระบบกระดาษ (paper-based) สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมวันที่ 2 เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายปกครอง โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ในการนี้สำนักบริหารการทะเบียนของไทย ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการแจ้งเกิด – การแจ้งตาย ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน พร้อมตอบประเด็นข้อซักถามปัญหาของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเกิด – การแจ้งการตาย และระบบงานทะเบียนทั้งหมด และนำเยี่ยมชมระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน และการจัดเตรียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกๆ ของความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติมีชีพร่วมกันระหว่างไทย-จีน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศคาดหวังว่าจะนำสู่การทำโครงการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) และระบบข้อมูลสาเหตุการตายร่วมกันในอนาคตต่อไป