จ.อ่างทอง

จ.อ่างทอง

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง