จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ ซึ่งในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายกรณีตายนอกสถานพยาบาล 12 เขตสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการระวังหน่วยงานและพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก รพ./รพ.สต./สสอ. จำนวนกว่า 60 คน