คณะกรรมการกำกับทิศโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

 • นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  ที่ปรึกษา, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
  ประธานกรรมการ

คณะกรรมการแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

 • ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร
  กรรมการ
 • นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
  กรรมการ
 • นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์
  กรรมการ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พญ. เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์
  กรรมการ
 • นพ. พินิจ ฟ้าอำนวยผล
  กรรมการ
 • นายยศ ตีระวัฒนานนท์
  กรรมการ
 • นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
  กรรมการ ,กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  กรรมการ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  กรรมการ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม 
  กรรมการ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
  กรรมการและเลขานุการ ,มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • นางจักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศไทย