คณะกรรมการกำกับทิศโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

ที่ปรึกษา, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย

ศ.นพ. วิชัย เอกพลากร

กรรมการ

นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

กรรมการ

พญ. เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์

กรรมการ

นพ. พินิจ ฟ้าอำนวยผล

กรรมการ

นายยศ ตีระวัฒนานนท์

กรรมการ

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

กรรมการ ,กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค

นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์

กรรมการ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กรรมการ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ

กรรมการและเลขานุการ ,มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

นางจักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ