ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินงาน Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9 แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทยภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ Continue reading

เสริมสร้างองค์ความรู้ นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อความเข้าใจในหลักการ …

เสริมสร้างองค์ความรู้ นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อความเข้าใจในหลักการ และวิธีการศึกษาดัชนีประเมินสุขภาพแบบองค์รวม นำสู่การประยุกต์ใช้ในการประเมินสถานะสุขภาพของประชากรและลดภาระทางสุขภาพของคนไทย Continue reading

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม ปี ๒๕๖๔ Continue reading

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ความบกพร่องทางด้านโภนาการจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดภาระทางสุขภาพกับคนไทยทั้งประเทศ Continue reading

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น  3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ Continue reading

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติและด้านระบาดวิทยา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย Continue reading

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารงานวิจัย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ ติจากหน่วยงานและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการสื่อสารงานวิจัย Continue reading

ข่าวสาร Social feeds