การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMPH 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ SMPH 2018

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม “Summary Measures of Population Health” (SMPH2018) ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอองค์ความรู้เรื่องเครื่องชี้วัดภาวะสุขภาพประชากรแบบองค์รวม (summary measures of population health) เป็นเครื่องชี้วัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ ที่รวมทั้งการตาย (mortality) และภาวะสุขภาพที่บกพร่องหรือการเจ็บป่วย (non-fatal outcome) เข้าด้วยกัน เพื่อใช้วัดและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพในภาพรวมของประชากร อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ เป็นเครื่องชี้วัดที่พัฒนาบนฐานของการ วัดอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) โดยปรับด้วยจำนวนปีที่มี ภาวะสุขภาพที่บกพร่อง ตัวอย่างเช่น Disability Free Life Expectancy (DFLE) Health Adjusted Life Expectancy (HALE) เป็นต้น   ส่วนช่องว่างสุขภาพ (health gap) เป็นมาตรวัดทางสุขภาพที่วัดความแตกต่างระหว่างภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับภาวะสุขภาพในความคาดหวังหรือสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน  และปีสุขภาวะที่สูญเสีย (Disability-Adjusted Life Years:  DALYs) เป็นดัชนีที่วัดช่องว่างทางสุขภาพที่ยอมรับในระดับโลก องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยา และ การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานด้านสุขภาพที่สนใจในการจัด ทำดัชนีชี้วัดจากหลากหลายจังหวัด ทั้งสิ้นกว่า 110 คน

alld1

P9100213

P9100278