การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม ในวันที่ -25 – 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต มีวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อศึกษาความถูกต้องและแบบแผนการให้สาเหตุการตายของประชากรไทย ทั้งจากข้อมูลเวชระเบียน และ การเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักงานกองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

m