การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม” ตามบริบทของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม” ตามบริบทของกรมการแพทย์ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม และท่านวิทยากร ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อหลักการทางระบาดวิทยา และ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในประเด็นการนำค่าประมาณภาระโรคไปใช้ประโยชน์ รวมถึงคณะวิทยากรจาก โครงการร่วมให้ความรู้ในการประมาณค่าภาระโรคดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านบริการและส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Rainbow 1 ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย