การประชุมคณะทำงานดำเนินการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทางด้านความผิดปกติทางจิต

การประชุมคณะทำงานดำเนินการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทางด้านความผิดปกติทางจิต

การประชุมคณะทำงานดำเนินการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทางด้านความผิดปกติทางจิต (Mental Disorder) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.3๐ – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  กรมสุขภาพจิตเพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทางด้านความผิดปกติทางจิต จากข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต นำเสนอความก้าวหน้าผลทบทวนวรรณกรรม BOD ครั้งที่ 4 ตามกลุ่มโรค ซึ่งประกอบด้วย

  1. กลุ่มโรคสุราและสารเสพติด
  2. กลุ่มโรควิตกกังวล
  3. กลุ่มโรคความผิดปกติทางอารมณ์
  4. กลุ่มโรคจิต

Picture1